Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos za radno mjesto spremača/ice

08.03.2023.

USTANOVA ZA ISRAŽIVANJE I ŠIRENJE ZNANJA
U PODRUČJU PREHRANE I ZDRAVLJA - CEKOM 3LJ

Temeljem Čl. 19. Statuta Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ od 14. rujna 2016. godine i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove za istraživanje I širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ (KLASA: 641-01/23-01/41, URBROJ: 2181-12-10-23-01), Upravno vijeće Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ (u daljnjem tekstu Ustanova CEKOM 3LJ) dana 03.03.2023. godine, donosi

ODLUKU
o odabiru kandidata za prijem u radni odnos

Ivana Šipić, za radno mjesto spremača/ice , nakon izvršenog uvida u sve pristigle zamolbe po Natječaju za radno mjesto spremača/ice, 1 izvršitelj/ica, 1/2 radnog vremena (20 sati tjedno), na neodređeno vrijeme.

Svi kandidati koji su sudjelovali u postupku Natječaja, prijavom na Natječaj dali su privolu za obradu njihovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s Odredbama opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Obrazloženje:

Upravno vijeće Ustanove CEKOM 3LJ raspisalo je natječaj za prijam na radno mjesto spremača/ice, 1 izvršitelj/ica, ½ radnog vremena (20 sati tjedno) na neodređeno vrijeme.

Upravno vijeće Ustanove CEKOM 3LJ dana 14.veljače 2023. godine, imenovalo je Povjerenstvo za provedbu Natječaja.

Nakon pregleda pristiglih zamolbi napisano je Izvješće o otvaranju zamolbi po Natječaju te je utvrdilo koje zamolbe ispunjavaju sve formalne uvjete propisane Natječajem.

Izabrana kandidatkinja udovoljava svim uvjetima Natječaja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću CEKOM 3LJ u roku od osam (8) dana od dana objave ove Odluke na web stranici Ustanove CEKOM 3LJ.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ustanove CEKOM 3LJ
Marija Vrgoč

Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj