Javni natječaj za radno mjesto spremača/ice

20.02.2023.

USTANOVA ZA ISRAŽIVANJE I ŠIRENJE ZNANJA U
PODRUČJU PREHRANE I ZDRAVLJA - CEKOM 3LJ
TRILJ

Temeljem Čl. 19. Statuta Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ, Upravno vijeće Ustanove raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto spremača/ice

  • jedan izvršitelj/ica
  • 1/2 radnog vremena (20 sati tjedno)
  • na neodređeno vrijeme

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove Cekom 3lj ,za radno mjesto u podkategoriji II, najmanje je potrebna niža stručna sprema ili završena osnovna škola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za navedeno radno mjesto potrebno je dostaviti :

  • životopis
  • presliku dokaza o stručnoj spremi
  • dokaz o evidentiranom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je uz prijavu na Natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Sukladno Odredbama opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na Natječaj kandidat/kinja daje privolu Ustanovi Cekom 3lj za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na Natječaj, te dostavljenoj dokumentaciji u svrhu provedbe istog.

Natječaj se objavljuje na rok od 8 dana, računajući od dana objave na web stranici Ustanove.

Prijave se podnose na adresu Ustanove Cekom 3lj, Ugljane 115C, 21240 Trilj, sa naznakom „za Natječaj)

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči i web stranici Ustanove Cekom 3lj.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
USTANOVE CEKOM 3LJ
Marija Vrgoč

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj