Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelj a/ice Ustanove CEKOM 3LJ

01.12.2021.

USTANOVA ZA ISRAŽIVANJE I ŠIRENJE ZNANJA U
PODRUČJU PREHRANE I ZDRAVLJA - CEKOM 3LJ
TRILJ

U skladu sa čl. 19. i 24. Statuta Ustanove Cekom 3lj, te čl. 14. i 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove Cekom 3lj, pročišćeni tekst, Upravno vijeće Ustanove Cekom 3lj, na sjednici održanoj 11. 11. 2021. godine donijelo je Zaključak kojim raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJ A/ICE
Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja - CEKOM 3LJ

Uvjeti:

 1. Stupanj obrazovanja magistra struke ili stručnog specijalista prirodnog, tehničkog ,biotehničkog ili društvenog smjera,
 2. Najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci;
 3. Poznavanje rada na računalu;
 4. Posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije;

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz ovog natječaja;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz točke 1. ovog Natječaja;
 • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu - potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO;
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice);
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak – ne starije od 30 dana;
 • prijedlog programa rada za četverogodišnje razdoblje.
 • dokaz o pripremi i/ili provođenju projekata financiranih sredstvima EU fondova (naziv projekta, uloga stručnjaka u projektu, vrijednost, korisnik sredstava)
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika razine B2, u govoru i pismu

Kandidat /kinja koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) , dužni su uz Prijavu dostaviti i dokaze čiji se popis nalazi na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, dokumentacije dostavljene prijavom kao i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući i ime i prezime i struku kandidata.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Ustanove na četverogodišnje razdoblje.

Javni natječaj za izbor Ravnatelja bit će objavljen u javnim glasilima i u Narodnim Novinama, te na mrežnim stranicama Ustanove Cekom 3lj i Grada Trilja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom.

Izvori koji koriste kandidati za pripremanje testiranja i iz kojih će biti formulirana ispitna pitanja su:

 • Zakon o ustanovama, pročišćen tekst, (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 217/19)
 • Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14, 125/17 i 118/18)
 • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)
 • Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (123/17)
 • Nacionalna razvojna strategija RH do 2030.godine (123/17), Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni razvoj

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Obavijest o terminu pisanog testiranja biti će objavljena na stranicama Ustanove Cekom 3lj, najmanje pet dana ranije od određenog termina.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 12 (dvanaest) dana od završetka natječaja.

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

Prijave dostaviti preporučenom poštom ili osobno na adresu: Ustanova Cekom 3lj, Ugljane 115 C, 21 240 Trilj, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za Ravnatelja Ustanove Cekom 3lj – ne otvarati“.

Prijem dokumentacije po natječaju na navedenoj adresi svakim radnim danom od 8,oo do 13,oo sati.

Pravo je Upravnog vijeća Ustanove Cekom 3lj da ne izvrši odabir kandidata, a u tom slučaju donosi se odluka o poništenju natječaja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
USTANOVE ZA ISRAŽIVANJE I ŠIRENJE ZNANJA U
PODRUČJU PREHRANE I ZDRAVLJA - CEKOM 3LJ
Marija Vrgoč

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj